Verwerkingsovereenkomst

Artikel 1: Definities

 • Dit artikel bevat definities van belangrijke termen die in de overeenkomst worden gebruikt, zoals 'Betrokkene', 'Persoonsgegeven', 'Verwerker', 'Verantwoordelijke', en 'Verwerking'.

Artikel 2: Duur en beëindiging

 • De overeenkomst loopt zolang de Verwerker persoonsgegevens verwerkt voor de Verantwoordelijke en is niet tussentijds opzegbaar.
 • Na beëindiging van de overeenkomst zal de Verwerker alle persoonsgegevens verwijderen of vernietigen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt of dit nodig is om nakoming van verbintenissen te bewijzen.

Artikel 3: Onderwerp

 • Verwerker zal persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Verantwoordelijke, voor de doeleinden zoals uiteengezet in Bijlage 1.
 • De persoonsgegevens blijven eigendom van de Verantwoordelijke.

Artikel 4: Uitvoering verwerking

 • Verwerker is alleen verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de voorwaarden van deze overeenkomst.
 • Verwerker zal persoonsgegevens niet verwerken buiten de Europese Economische Ruimte (EER) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verantwoordelijke.

Artikel 5: Beveiliging Persoonsgegevens

 • Verwerker moet passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, en andere risico's.
 • Beveiligingseisen zullen regelmatig worden geëvalueerd en verbeterd.

Artikel 6: Controle

 • Verantwoordelijke heeft het recht om jaarlijks een (penetratie)test uit te voeren om de naleving van de overeenkomst te controleren.

Artikel 7: Meldplicht datalekken & monitoring

 • Verwerker moet Verantwoordelijke onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele datalekken.
 • Verantwoordelijke zal zo nodig Betrokkenen en andere betrokken partijen informeren over datalekken.

Artikel 8: Geheimhouding

 • Verwerker en diens personeel moeten de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens behouden, behalve wanneer toestemming is gegeven door de Verantwoordelijke of in gevallen waarin openbaarmaking vereist is op grond van de wet.

Artikel 9: Rechten van Betrokkenen

 • Verwerker moet samenwerken met Verantwoordelijke om verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot hun persoonsgegevens te behandelen.

Artikel 10: Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met sub-verwerker

 • Verwerker mag derden inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, maar moet ervoor zorgen dat deze derden aan dezelfde verplichtingen voldoen als vastgelegd in deze overeenkomst.

Artikel 11: Bewaartermijn

 • Verwerker zal persoonsgegevens bewaren volgens de vastgestelde bewaartermijn, meestal 25 maanden.

Artikel 12: Slotbepalingen

 • Wijzigingen in de overeenkomst moeten schriftelijk worden overeengekomen.
 • Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Verwerker.

Verwerkte Persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Debiteuren- en factuurgegevens

Categorieën van Betrokkenen:

 • Debiteuren

Doeleinden van de Verwerking:

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:a) Het innen van de vorderingen die Verantwoordelijke via Verwerker heeft;b) Het vaststellen van een scoringswaarde op basis van actuele en historische gegevens voor incasso, waardoor de kans op verhaalbaarheid kan worden bepaald;c) Het bijdragen aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;d) Het uitvoeren van de diensten zoals overeengekomen tussen Verantwoordelijke en Verwerker.

Wijze en Middelen van Verwerking:

De persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen in de betreffende softwaresystemen van Verwerker. Verwerker kan ook derden inschakelen voor het uitvoeren van diensten, zoals hosting en onderhoud van de website, postverwerking, deurwaarders, leveranciers van e-mail-, sms- en telefonische verzenddiensten, en banken of financiële instellingen waarmee Verwerker samenwerkt voor financiering.

Voor een actuele lijst van de namen van partijen waarmee Verwerker gegevens deelt, evenals een beschrijving van de gegevens en het doel van het delen, kun je contact opnemen via backoffice@monvy.com.

Beveiliging:

De genoemde beveiligingsgebieden en aspecten in het informatiebeveiligingsbeleid zijn belangrijk om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens te waarborgen. Enkele van deze gebieden omvatten:

 1. Veilig personeel: Het waarborgen dat medewerkers zich bewust zijn van beveiligingsprotocollen en procedures en dat zij gegevens op een veilige manier behandelen.
 2. Toegangsbeveiliging: Het controleren en beperken van toegang tot systemen en gegevens om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
 3. Fysieke beveiliging: Het beschermen van fysieke toegangspunten en apparatuur waar persoonsgegevens worden opgeslagen.
 4. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten: Het hebben van procedures om snel te reageren op beveiligingsincidenten en gegevenslekken.
 5. Bedrijfscontinuïteitsbeheer: Het plannen voor het handhaven van de bedrijfscontinuïteit in geval van noodsituaties, zodat gegevens beschikbaar blijven.
 6. Naleving: Het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.

De verklaring van toepasselijkheid stellen we u graag in vertrouwelijkheid en opaanvraag ter beschikking.

Debiteurnet "MONVY"

Handelsregisternummer: 0769.274.930, BTW: BE0769274930

Hoofdkantoor: Avenue Brugmann 921190 Forest, België